א פלגי-מים לב-מלך ביד-יהוה על-כל-אשר יחפץ יחנו : ב כל-דרך-איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה : ג עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח : ד רום-עינים ורחב-לב נר רשעים חחאת : ה מחשבות חרוץ אך-למותר וכל-אץ אך-למחסור : ו פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי-מות : ז שד-רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט : ח הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו : ט טוב לשבת על-פנת-גג מאשת מדינים ובית חבר : י נפש רשע אותהרע לא-יחן בעיניו רעהו : יא בענש-לץ יחכם-פתי ובהשכיל לחכם יקח-דעת : יב משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע : יג אטם אזנו מזעקת-דל גם-הוא יקרא ולא יענה : יד מתן במתר יכפה-אף ושחד בחק חמה עזה : טו שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און : טז אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח : יז איש מחסור אהב שמחה אהב ייןושמן לא יעשיר : יח כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד : יט טוב שבת בארץ-מדבר מאשת מדינים וכעס : כ אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו : כא רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד : כב עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה : כג שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו : כד זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון : כה תאות עצל תמיתנו כי-מאנו ידיו לעשות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית