א לץ היין המה שכר וכל-שגה בו לא יחכם : ב נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו : ג כבוד לאיש שבת מריב וכל-אויל יתגלע : ד מחרף עצל לא-יחרש ושאל בקציר ואין : ה מים עמקים עצה בלב-איש ואיש תבונה ידלנה : ו רב-אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא : ז מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו : ח מלך יושב על-כמא-דין מזרה בעיניו כל-רע : ט מי-יאמר זכיתי לבי טהרתי מחחאתי : י אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם-שניהם : יא גם במעלליו יתנכר-נער אם-זך ואם-ישר פעלו : יב אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם-שניהם : יג אל-תאהב שנה פן-תורש פקח עיניך שבע-לחם : יד רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל : טו יש זהב ורב-פנינים וכלי יקר שפתי-דעת : טז לקחבגדו כי-ערב זר ובעד נכריה חבלהו : יז ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא-פיהו חצץ : יח מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה : יט גולה-מוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב : כ מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך : כא נחלה מבהלת בראשנה ואחריתה לא תברך : כב אל-תאמר אשלמה-רע קוה ליהוה וישע לך : כג תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא-טוב : כד מיהוה מצעדי-גבר ואדם מה-יבין דרכו : כה מוקש אדם ילע קדש ואחר ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית