א טוב-רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל : ב גם בלא-דעת נפש לא-טוב ואץ ברגלים חוטא : ג אולת אדם תסלף דרכו ועל-יהוה יזעף לבו : ד הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד : ה עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט : ו רבים יחלו פני-נדיב וכלהרע לאיש מתן : ז כל אחי-רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לו-המה : ח קנה-לב אהב נפשו שמר תבונה למצא-טוב : ט עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד : י לא-נאוה לכסיל תענוג אף כי-לעבד משל בשרים : יא שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על-פשע : יב נהם ככפיר זעף מלך וכטל על-עשב רצונו : יג הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה : יד בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת : טו עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב : טז שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו ימות : יז מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם-לו : יח ימר בנך כי-יש תקוה ואל-המיתו אל-תשא נפשך : יט גדל-חמה נשא ענש כי אם-תציל ועוד תוסף : כ שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך : כא רבות מחשבות בלב-איש ועצת יהוה היא תקום : כב תאות אדם חסדו וטוב-רש מאיש כזב : כג יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל-יפקד רע : כד טמן עצל ידו בצלחת גם-אל-פיהו לא ישיבנה : כה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית