א לתאוה יבקש נפרד בכל-תושיה יתגלע : ב לא-יחפץ כסיל בתבונה כי אם-בהתגלות לבו : ג בבוא-רשע בא גם-בוז ועם-קלון חרפה : ד מים עמקים דברי פי-איש נחל נבע מקור חכמה : ה שאת פני-רשע לא-טוב להחות צדיק במשפט : ו שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא : ז פי-כסיל מחתה-לו ושפתיו מוקש נפשו : ח דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי-בטן : ט גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית : י מגדל-עז שם יהוה בו- ירוץ צדיק ונשגב : יא הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו : יב לפני-שבר יגבה לב-איש ולפני כבוד ענוה : יג משיב דבר בטרם ישמע אולת היא-לו וכלמה : יד רוח-איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה : טו לב נבון יקנה-דעת ואזן חכמים תבקש-דעת : טז מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו : יז צדיק הראשון בריבו ובא-רעהו וחקרו : יח מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד : יט אח נפשע מקרית-עז ומדינים כבריח ארמון : כ מפרי פי-איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע : כא מות וחיים ביד-לשון ואהביה יאכל פריה : כב מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה : כג תחנונים ידבר-רש ועשיר יענה עזות : כד איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית