א טוב פת חרבה ושלוה-בה מבית מלא זבחי-ריב : ב עבד-משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה : ג מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה : ד מרע מקשיב על-שפת-און שקר מזין על-לשון הות : ה לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה : ו עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם : ז לא-נאוה לנבל שפת-יתר אף כי-לנדיב שפת-שקר : ח אבןחן השחד בעיני בעליו אל-כל-אשר יפנה ישכיל : ט מכמה-פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף : י תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה : יא אך-מרי יבקש-רע ומלאך אכזרי ישלח-בו : יב פגוש דב שכול באיש ואל-כסיל באולתו : יג משיב רעה תחת טובה לא-תמוש רעה מביתו : יד פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש : טו מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם-שניהם : טז למה-זה מחיר ביד-כסיל לקנות חכמה ולב-אין : יז בכלעת אהב הרע ואח לצרה יולד : יח אדם חסר-לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו : יט אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש-שבר : כ עקש-לב לא ימצא-טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה : כא ילד כסיל לתוגה לו ולא-ישמח אבי נבל : כב לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש-גרם : כג שחד מחיק רשע יקח להחות ארחות משפט : כד את-פני מבין חכמה ועיני כסיל ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית