א מענה - ! ך ישיב חמה ודבר-עצב יעלה-אף : ב לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת : ג בכל-מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים : ד מרפא לשון עץ חיים וסלף בה שבר ברוח : ה אויל ינאץ מוסר אביו ושמר תוכחת יערם : ו בית צדיק חסן רב ובתבואת רשע נעכרת : ז שפתי חכמים יזרו דעת ולב כסילים לא-כן : ח זבח רשעים תועבת יהוה ותפלת ישרים רצונו : ט תועבת יהוה דרך רשע ומרדף צדקה יאהב : י מוסר רע לעזב ארח שונא תוכחת ימות : יא שאול ואבדון נגד יהוה אף כי-לבות בני-אדם : יב לא יאהב-לץ הוכח לו אל-חכמים לא ילך : יג לב שמח ייטב פנים ובעצבת-לב רוח נכאה : יד לב נבון יבקש-דעת ופי כסילים ירעה אולת : טו כל-ימי עני רעים וטוב-לב משתה תמיד : טז טוב-מעט ביראת יהוה מאוצר רב ומהומה בו : יז טוב ארחת ירק ואהבה-שם משור אבוס ושנאה-בו : יח איש חמה יגרה מדון וארך אפים ישקיט ריב : יט דרך עצל כמשכת חדק וארח ישרים סללה : כ בן חכם ישמח-אב וכסיל אדם בוזה אמו : כא אולת שמחה לחסר-לב ואיש תבונה יישר-לכת : כב הפר מחשבות באין סוד וברב יועצים תקום : כג שמחה לאיש במענה-פיו ודבר בעתו מה-חוב : כד ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מחה : כה בית...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית