א חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו : ב הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו : ג בפי-אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם : ד באין אלפים אבוס בר ורבתבואות בכח שור : ה עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר : ו בקש-לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל : ז לך מנגד לאיש כסיל ובל-ידעת שפתי-דעת : ח חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה : ט אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון : י לב יודע מ ! ת נפשו ובשמחתו לא-יתערב זר : יא בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח : יב יש דרך ישר לפניאיש ואחריתה דרכי-מות : יג גם-בשחוק יכאב-לב ואחריתה שמחה תוגה : יד מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב : טו פתי יאמין לכל-דבר וערום יבין לאשרו : טז חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח : יז קצר-אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא : יח נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת : יט שחו רעים לפני טובים ורשעים על-שערי צדיק : כ גםלרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים : כא בז-לרעהו חוטא ומחונן ענוים אשריו : כב הלואיתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב : כג בכל-עצב יהיה מותר ודבר-שפתים אך-למחסור : כד עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת : כה מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה :...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית