א בן חכם מוסר אב ולץ לא-שמע גערה : ב מפרי פי-איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס : ג נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה-לו : ד מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן : ה דבר-שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר : ו צדקה תצר תם-דרך ורשעה תסלף חחאת : ז יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב : ח כפר נפש-איש עשרו ורש לא-שמע גערה : ט אור-צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך : י רק-בזדון יתן מצה ואת-נועצים חכמה : יא הון מהבל ימעט וקבץ על-יד ירבה : יב תוחלת ממשכה מחלה-לב ועץ חיים תאוה באה : יג בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם : יד תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות : טו שכל-טוב יתן-חן ודרך בגדים איתן : טז כל-ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת : יז מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא : יח ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד : יט תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע : כ הולך את-חכמים יחכם ורעה כסילים ירוע : כא חחאים תרדף רעה ואת-צדיקים ישלם-טוב : כב טוב ינחיל בני-בנים וצפון לצדיק חיל חוטא : כג רב-אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט : כד חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר : כה צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית