א אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער : ב טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע : ג לא-יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל-ימוט : ד אשת-חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה : ה מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה : ו דברי רשעים ארב-דם ופי ישרים יצילם : ז הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד : ח לפי-שכלו יהלל-איש ונעוהלב יהיה לבוז : ט טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר-לחם : י יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי : יא עבד אדמתו ישבע-לחם ומרדף ריקים חסר-לב : יב חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן : יג בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק : יד מפרי פי-איש ישבע-טוב וגמול ידי-אדם ישיב לו : טו דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם : טז אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום : יז יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה : יח יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא : יט שפת-אמת תכון לעד ועד-ארגיעה לשון שקר : כ מרמה בלב-חרשי רע וליעצי שלום שמחה : כא לא-יאנה לצדיק כל-און ורשעים מלאו רע : כב תועבת יהוה שפתי-שקר ועשי אמונה רצונו : כג אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת : כד יד-חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס : כה דאגה בלב-איש ישחנה ודבר טוב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית