א מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו : ב בא-זדון ויבא קלון ואת-צנועים חכמה : ג תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם : ד לא-יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות : ה צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע : ו צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו : ז במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה : ח צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו : ט בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו : י בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה : יא בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס : יב בז-לרעהו חסרלב ואיש תבונות יחריש : יג הולך רכיל מגלה-מוד ונאמן-רוח מכמה דבר : יד באין תחבלות יפל-עם ותשועה ברב יועץ : טו רע-ירוע כי-ערב זר ושנא תקעים בוטח : טז אשת-חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו-עשר : יז גמל נפשו איש חסד ועכר שארו אכזרי : יח רשע עשה פעלת-שקר וזרע צדקה שכר אמת : יט כן-צדקה לחיים ומרדף רעה למותו : כ תועבת יהוה עקשי-לב ורצונו תמימי דרך : כא יד ליד לא-ינקה ! ע וזרע צדיקים נמלט : כב נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם : כג תאות צדיקים אך-טוב תקות רשעים עברה : כד יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך-למחסור : כה נפש-ברכה תדשן ומרוה גם-הוא יורא : כו מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית