א משלי שלמה פ בן חכם ישמח-אב ובן כסיל תוגת אמו : ב לא-יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות : ג לא-ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף : ד ראש עשה כףרמיה ויד חרוצים תעשיר : ה אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש : ו ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכמה חמס : ז זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב : ח חכם-לב יקח מצות ואויל שפתים ילבט : ט הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע : י קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט : יא מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכמה חמס : יב שנאה תעורר מדנים ועל כל-פשעים תכמה אהבה : יג בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר-לב : יד חכמים יצפנו-דעת ופי-אויל מחתה קרבה : טו הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם : טז פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחחאת : יז ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה : יח מכמה שנאה שפתי-שקר ומוצא דבה הוא כסיל : יט ברב דברים לא יחדל-פשע וחשך שפתיו משכיל : כ כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט : כא שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר-לב ימותו : כב ברכת יהוה היא תעשיר ולא-יוסף עצב עמה : כג כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה : כד מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן : כה כעבור סופה ואין ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית