א חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה : ב טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה : ג שלחה נערתיה תקרא על-גפי מרמי קרת : ד מי-פתי יסר הנה חסר-לב אמרה לו : ה לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי : ו עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה : ז יסר לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו : ח אל-תוכח לץ פן-ישנאך הוכח לחכם ויאהבך : ט תן לחכם ויחכם-עוד הודע לצדיק ויוסף לקח : י תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה : יא כיבי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים : יב אם-חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא : יג אשת כסילות המיה פתיות ובל-ידעה מה : יד וישבה לפתח ביתה על-כמא מרמי קרת : טו לקרא לעברי-דרך המישרים ארחותם : טז מי-פתי יסר הנה וחסר-לב ואמרה לו : יז מים-גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם : יח ולא-ידע כי-רפאים שם בעמקי שאול קראיה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית