א הלא-חכמה תקרא ותבונה תתן קולה : ב בראש-מרומים עלי-דרך בית נתיבות נצבה : ג ליד-שערים לפי-קרת מבוא פתחים תרנה : ד אליכם אישים אקרא וקולי אל-בני אדם : ה הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב : ו שמעו כי-נגידים אדבר ומפתח שפתי מישרים : ז כי-אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע : ח בצדק כל-אמרי-פי אין בהם נפתל ועקש : ט כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת : י קחו-מוסרי ואל-כסף ודעת מחרוץ נבחר : יא כי-טובה חכמה מפנינים וכל-חפצים לא ישוו-בה : יב אני-חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא : יג יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ודרך רע ופי תהפכות שנאתי : יד לי-עצה ותושיה אני בינה לי גבורה : טו בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק : טז בי שרים ישרו ונדיבים כלשפטי צדק : יז אני אהבי אהב ומשחרי ימצאנני : יח עשר-וכבוד אתי הון עתק וצדקה : יט טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר : כ בארח-צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט : כא להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא : כב יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז : כג מעולם נמכתי מראש מקדמי-ארץ : כד באין-תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי-מים : כה בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי : כו עד-לא עשה ארץ וחוצות ורא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית