א בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך : ב שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך : ג קשרם על-אצבעתיך כתבם על-לוח לבך : ד אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא : ה לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה : ו כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי : ז וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר-לב : ח עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד : ט בנשףבערב יום באישון לילה ואפלה : י והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב : יא המיה היא וסררת בביתה לא-ישכנו רגליה : יב פעם בחוץ פעם ברחבות ואצל כל-פנה תארב : יג והחזיקה בו ונשקה-לו העזה פניה ותאמר לו : יד זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי : טו על-כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך : טז מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים : יז נפתי משכבי מר אהלים וקנמון : יח לכה נרוה דדים עד-הבקר נתעלסה באהבים : יט כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק : כ צרור-הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו : כא החתו ברב לקחה בחלק שפתיה תדיחנו : כב הולך אחריה פתאם כשור אלטבח יבוא וכעכס אל-מוסר אויל : כג עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל-פח ולא-ידע כיבנפשו הוא : כד ועתה בנים שמעו-לי והקשיבו לאמרי-פי : כה אל-ישט אל-דרכיה לבך אל-תתע בנתיבותיה : כו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית