א שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה : ב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל-תעזבו : ג כי-בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי : ד וירני ויאמר לי יתמך-דברי לבך שמר מצותי וחיה : ה קנה חכמה קנה בינה אל-תשכח ואל-תט מאמרי-פי : ו אל-תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך : ז ראשית חכמה קנה חכמה ובכל-קנינך קנה בינה : ח סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה : ט תתן לראשך לוית-חן עטרת תפארת תמגנך : י שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים : יא בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי-ישר : יב בלכתך לא-יצר צעדך ואם-תרוץ לא תכשל : יג החזק במוסר אל-תרף נצרה כי-היא חייך : יד בארח רשעים אלתבא ואל-תאשר בדרך רעים : טו פרעהו אל-תעבר-בו שטה מעליו ועבור : טז כי לא ישנו אם-לא ירעו ונגזלה שנתם אם-לא יכשילו : יז כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו : יח וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד-נכון היום : יט דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו : כ בני לדברי הקשיבה לאמרי הט-אזנך : כא אל-יליזו מעיניך שמרם בתוך לבבך : כב כי-חיים הם למצאיהם ולכל-בשרו מרפא : כג מכל-משמר נצר לבך כי-ממנו תוצאות חיים : כד הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך : כה עיניך לנכח יביטו ועפעפיך י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית