א בני תורתי אל-תשכח ומצותי יצר לבך : ב כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך : ג חסד ואמת אל-יעזבך קשרם על-גרגרותיך כתבם על-לוח לבך : ד ומצא-חן ושכל-טוב בעיני אלהים ואדם : ה בטח אל-יהוה בכל-לבך ואל-בינתך אל-תשען : ו בכל-דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך : ז אל-תהי חכם בעיניך ירא את-יהוה וסור מרע : ח רפאות תהי לש ! ך ושקוי לעצמותיך : ט כבד את-יהוה מהונך ומראשית כל-תבואתך : י וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו : יא מוסר יהוה בני אל-תמאס ואל-תקץ בתוכחתו : יב כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את-בן ירצה : יג אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה : יד כי טוב סחרה ממחר-כסף ומחרוץ תבואתה : טו יקרה היא מפנינים וכל-חפציך לא ישוובה : טז ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד : יז דרכיה דרכי-נעם וכל-נתיבותיה שלום : יח עץ-חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר : יט יהוה בחכמה יסד-ארץ כונן שמים בתבונה : כ בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו-טל : כא בני אל-ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה : כב ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך : כג אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף : כד אם-תשכב לא-תפחד ושכבת וערבה שנתך : כה אל-תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית