א בני אם-תקח אמרי ומצותי תצפן אתך : ב להקשיב לחכמה אזנך תחה לבך לתבונה : ג כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך : ד אם-תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה : ה אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא : ו כי-יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה : ז יצפן לישרים תושיה מגן להלכי תם : ח לנצר ארחות משפט ודרך חסידיו ישמר : ט אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל-מעגל-טוב : י כי-תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם : יא מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה : יב להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות : יג העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי-חשך : יד השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע : טו אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם : טז להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה : יז העזבת אלוף נעוריה ואת-ברית אלהיה שכחה : יח כי שחה אל-מות ביתה ואל-רפאים מעגלתיה : יט כל-באיה לא ישובון ולא-ישיגו ארחות חיים : כ למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר : כא כי-ישרים ישכנו-ארץ ותמימים יותרו בה : כב ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים ימחו ממנה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית