א משלי שלמה בן-דוד מלך ישראל : ב לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה : ג לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים : ד לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה : ה ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה : ו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם : ז יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו : ח שמע בני מוסר אביך ואל-תחש תורת אמך : ט כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך : י בני אם-יפתוך חחאים אל-תבא : יא אםיאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם : יב נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור : יג כל-הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל : יד גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו : טו בני אל-תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם : טז כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפךדם : יז כי-חנם מזרה הרשת בעיני כל-בעל כנף : יח והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם : יט כן ארחות כל-בצע בצע את-נפש בעליו יקח : כ חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה : כא בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר : כב עד-מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו-דעת : כג תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם : כד יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב : כה ותפרעו כל-עצתי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית