א הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים : ב ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם : ג יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו : ד כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה : ה יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם : ו רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם : ז לעשות נקמה בגוים תוכחת בל-אמים : ח לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל : ט לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית