א הללו יה הללו את-יהוה מן-השמים הללוהו במרומים : ב הללוהו כל-מלאכיו הללוהו כל-צבאיו : ג הללוהו שמש וירח הללוהו כל-כוכבי אור : ד הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים : ה יהללו את-שם יהוה כי הוא צוה ונבראו : ו ויעמידם לעד לעולם חקנתן ולא יעבור : ז הללו את-יהוה מן-הארץ תנינים וכל-תהמות : ח אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו : ט ההרים וכל-גבעות עץ פרי וכל-ארזים : י החיה וכל-בהמה רמש וצפור כנף : יא מלכי-ארץ וכל-לאמים שרים וכל-שפטי ארץ : יב בחורים וגם-בתולות זקנים עם-נערים : יג יהללו את-שם יהוה כי-נשגב שמו לבדו הודו על-ארץ ושמים : יד וירם קרן לעמו תהלה לכל-חסידיו לבני ישראל עם-קרבו הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית