א הללו יה כי-טוב זמרה אלהינו כי-נעים נאוה תהלה : ב בונה ירושלם יהוה נדחי ישראל יכנס : ג הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם : ד מונה מספר לכוכבים לכלם שמות יקרא : ה גדול אדונינו ורב-כח לתבונתו אין מספר : ו מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי-ארץ : ז ענו ליהוה בתודה זמרו לאלהינו בכנור : ח המכמה שמים בעבים המכין לארץ מטר המצמיח הרים חציר : ט נותן לבהמה לחמה לבני ערב אשר יקראו : י לא בגבורת המוס יחפץ לא-בשוקי האיש ירצה : יא רוצה יהוה את-יראיו את-המיחלים לחסדו : יב שבחי ירושלם את-יהוה הללי אלהיך ציון : יג כי-חזק בריחי שעריך ברך בניך בקרבך : יד השםגבולך שלום חלב חחים ישביעך : טו השלח אמרתו ארץ עד-מהרה ירוץ דברו : טז הנתן שלג כצמר כפור כאפר יפזר : יז משליך קרחו כפתים לפני קרתו מי יעמד : יח ישלח דברו וימסם ישב רוחו יזלו-מים : יט מגיד דבריו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל : כ לא עשה כן לכל-גוי ומשפטים בל-ידעום הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית