א תהלה לדוד ארוממך אלוהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד : ב בכל-יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד : ג גדול יהוה ומהלל מאד ולגדלתו אין חקר : ד דור לדור ישבח מעשיך וגבורתיך יגידו : ה הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה : ו ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתך אספרנה : ז זכר רב-טובך יביעו וצדקתך ירננו : ח חנון ורחום יהוה ארך אפים וגדל-חסד : ט טוב-יהוה לכל ורחמיו על-כל-מעשיו : י יודוך יהוה כל-מעשיך וחסידיך יברכוכה : יא כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו : יב להודיע לבני האדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו : יג מלכותך מלכות כל-עלמים וממשלתך בכל-דור ודור : יד סומך יהוה לכל-הנפלים וזוקף לכל-הכפופים : טו עיני-כל אליך ישברו ואתה נותן-להם את-אכלם בעתו : טז פותח את-ידך ומשביע לכל-חי רצון : יז צדיק יהוה בכל-דרכיו וחסיד בכל-מעשיו : יח קרוב יהוה לכל-קראיו לכל אשר יקראהו באמת : יט רצון-יראיו יעשה ואת-שועתם ישמע ויושיעם : כ שומר יהוה את-כל-אהביו ואת כל-הרשעים ישמיד : כא תהלת יהוה ידבר-פי ויברך כל-בשר שם קדשו לעולם ועד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית