א לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה : ב חסדי ומצודתי משגבי ומפלטי לי מגני ובו חסיתי הרודד עמי תחתי : ג יהוה מה-אדם ותדעהו בן-אנוש ותחשבהו : ד אדם להבל דמה ימיו כצל עובר : ה יהוה הט-שמיך ותרד גע בהרים ויעשנו : ו ברוק ברק ותפיצם שלח חציך ותהמם : ז שלח ידיך ממרום פצני והצילני ממים רבים מיד בני נכר : ח אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר : ט אלהים שיר חדש אשירה לך בנבל עשור אזמרה-לך : י הנותן תשועה למלכים הפוצה את-דוד עבדו מחרב רעה : יא פצני והצילני מיד בני-נכר אשר פיהם דבר-שוא וימינם ימין שקר : יב אשר בנינו כנטעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזוית מחחבות תבנית היכל : יג מזוינו מלאים מפיקים מזן אל-זן צאוננו מאליפות מרבבות בחוצותינו : יד אלופינו מסבלים אין-פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחבתינו : טו אשרי העם שככה לו אשרי העם שיהוה אלהיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית