א מזמור לדוד יהוה שמע תפלתי האזינה אל-תחנוני באמנתך ענני בצדקתך : ב ואל-תבוא במשפט את-עבדך כי לא-יצדק לפניך כל-חי : ג כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם : ד ותתעחף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי : ה זכרתי ימים מקדם הגיתי בכל-פעלך במעשה ידיך אשוחח : ו פרשתי ידי אליך נפשי כארץ-עיפה לך סלה : ז מהר ענני יהוה כלתה רוחי אל-תסתר פניך ממני ונמשלתי עם-ירדי בור : ח השמיעני בבקר חסדך כי-בך בטחתי הודיעני דרך-זו אלך כי-אליך נשאתי נפשי : ט הצילני מאיבי יהוה אליך כמתי : י למדני לעשות רצונך כי-אתה אלוהי רוחך טובה תנחני בארץ מישור : יא למען-שמך יהוה תחיני בצדקתך תוציא מצרה נפשי : יב ובחסדך תצמית איבי והאבדת כל-צררי נפשי כי אני עבדך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית