א משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה : ב קולי אל-יהוה אזעק קולי אל-יהוה אתחנן : ג אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד : ד בהתעחף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך טמנו פח לי : ה הביט ימין וראה ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי : ו זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים : ז הקשיבה אל-רנתי כי-דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני : ח הוציאה ממסגר נפשי להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית