א מזמור לדוד יהוה קראתיך חושה לי האזינה קולי בקראי-לך : ב תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת-ערב : ג שיתה יהוה שמרה לפי נצרה על-דל שפתי : ד אל-תט-לבי לדבר רע להתעולל עללות ברשע את-אישים פעלי-און ובל-אלחם במנעמיהם : ה יהלמניצדיק חסד ויוכיחני שמן ראש אל-יני ראשי כי-עוד ותפלתי ברעותיהם : ו נשמטו בידי-סלע שפטיהם ושמעו אמרי כי נעמו : ז כמו פלח ובקע בארץ נפזרו עצמינו לפי שאול : ח כי אליך יהוה אדני עיני בכה חסיתי אל-תער נפשי : ט שמרני מידי פח יקשו לי ומקשות פעלי און : י יפלו במכמריו רשעים יחד אנכי עד-אעבור :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית