א למנצח מזמור לדוד : ב חלצני יהוה מאדם רע מאיש חמסים תנצרני : ג אשר חשבו רעות בלב כל-יום יגורו מלחמות : ד שננו לשונם כמו-נחש חמת עכשוב תחת שפתימו סלה : ה שמרני יהוה מידי רשע מאיש חמסים תנצרני אשר חשבו לדחות פעמי : ו טמנוגאים פח לי וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל מקשים שתו-לי סלה : ז אמרתי ליהוה אלי אתה האזינה יהוה קול תחנוני : ח יהוה אדני עז ישועתי סכתה לראשי ביום נשק : ט אל-תתן יהוה מאויי רשע זממו אל-תפק ירומו סלה : י ראש מסבי עמל שפתימו יכממו : יא ימוטו עליהם גחלים באש יפלם במהמרות בל-יקומו : יב איש לשון בל-יכון בארץ איש-חמס רע יצודנו למדחפת : יג ידעתי כי-יעשה יהוה דין עני משפט אבינים : יד אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את-פניך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית