א למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע : ב אתה ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק : ג ארחי ורבעי זרית וכל-דרכי הסכנתה : ד כי אין מלה בלשוני הן יהוה ידעת כלה : ה אחור וקדם צרתני ותשת עלי כפכה : ו פליאה דעת ממני נשגבה לא-אוכל לה : ז אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח : ח אם-אמק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך : ט אשא כנפי-שחר אשכנה באחרית ים : י גם-שם ידך תנחני ותאחזני ימינך : יא ואמר אך-חשך ישופני ולילה אור בעדני : יב גם-חשך לא-יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה : יג כי-אתה קנית כליתי תסכני בבטן אמי : יד אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך ונפשי ידעת מאד : טו לא-נכחד עצמי ממך אשר-עשיתי במתר רקמתי בתחתיות ארץ : טז גלמי ראו עיניך ועל-ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם : יז ולי מה-יקרו רעיך אל מה עצמו ראשיהם : יח אספרם מחול ירבון הקיצתי ועודי עמך : יט אם-תקטל אלוה רשע ואנשי דמים סורו מני : כ אשר יאמרך למזמה נשא לשוא עריך : כא הלוא-משנאיך יהוה אשנא ובתקוממיך אתקוטט : כב תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי : כג חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי : כד וראה אם-דרך-עצב בי ונחני בדרך עולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית