א הללו יה הללו את-שם יהוה הללו עבדי יהוה : ב שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו : ג הללו-יה כי-טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים : ד כי-יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו : ה כי אני ידעתי כי-גדול יהוה ואדנינו מכל-אלהים : ו כל אשר-חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל-תהומות : ז מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא-רוח מאוצרותיו : ח שהכה בכורי מצרים מאדם עד-בהמה : ט שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל-עבדיו : י שהכה גוים רבים והרג מלכים עצומים : יא לסיחון מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען : יב ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו : יג יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר-ודר : יד כי-ידין יהוה עמו ועל-עבדיו יתנחם : טו עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם : טז פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו : יז אזנים להם ולא יאזינו אף אין-יש-רוח בפיהם : יח כמוהם יהיו עשיהם כל אשר-בטח בהם : יט בית ישראל ברכו את-יהוה בית אהרן ברכו את-יהוה : כ בית הלוי ברכו את-יהוה יראי יהוה ברכו את-יהוה : כא ברוך יהוה מציון שכן ירושלם הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית