א שיר המעלות זכור-יהוה לדוד את כל-ענותו : ב אשר נשבע ליהוה נדר לאביר יעקב : ג אם-אבא באהל ביתי אם-אעלה על-ערש יצועי : ד אם-אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה : ה עד-אמצא מקום ליהוה משכנות לאביר יעקב : ו הנה-שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי-יער : ז נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו : ח קומה יהוה למנוחתך אתה וארון עזך : ט כהניך ילבשו-צדק וחסידיך ירננו : י בעבור דוד עבדך אל-תשב פני משיחך : יא נשבעיהוה לדוד אמת לא-ישוב ממנה מפרי בטנך אשית לכמא-לך : יב אם-ישמרו בניך בריתי ועדתי זו אלמדם גם-בניהם עדי-עד ישבו לכמא-לך : יג כי-בחר יהוה בציון אוה למושב לו : יד זאת-מנוחתי עדי-עד פה-אשב כי אותיה : טו צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם : טז וכהניה אלביש ישע וחסידיה רנן ירננו : יז שם אצמיח קרן לדוד ערכתי נר למשיחי : יח אויביו אלביש בשת ועליו יציץ נזרו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית