א שיר המעלות רבת צררוני מנעורי יאמר-נא ישראל : ב רבת צררוני מנעורי גם לא-יכלו לי : ג על-גבי חרשו חרשים האריכו למעניתם : ד יהוה צדיק קצץ עבות רשעים : ה יבשו וימגו אחור כל שנאי ציון : ו יהיו כחציר גגות שקדמת שלף יבש : ז שלא מלא כפו קוצר וחצנו מעמר : ח ולא אמרו העברים ברכת-יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית