א שיר המעלות אשרי כל-ירא יהוה ההלך בדרכיו : ב יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך : ג אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך : ד הנה כי-כן יברך גבר ירא יהוה : ה יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך : ו וראה-בנים לבניך שלום על-ישראל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית