א אשרי תמימי-דרך ההלכים בתורת יהוה : ב אשרי נצרי עדתיו בכל-לב ידרשוהו : ג אף לא-פעלו עולה בדרכיו הלכו : ד אתה צויתה פקדיך לשמר מאד : ה אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך : ו אז לא-אבוש בהביטי אל-כל-מצותיך : ז אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך : ח את-חקיך אשמר אל-תעזבני עד-מאד : ט במה יזכה-נער את-ארחו לשמר כדברך : י בכל- לבי דרשתיך אל-תשגני ממצותיך : יא בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא-לך : יב ברוך אתה יהוה למדני חקיך : יג בשפתי ספרתי כל משפטי-פיך : יד בדרך עדותיך ששתי כעל כל-הון : טו בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך : טז בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך : יז גמל על-עבדך אחיה ואשמרה דברך : יח גל-עיני ואביטה נפלאות מתורתך : יט גר אנכי בארץ אל-תסתר ממני מצותיך : כ גרסה נפשי לתאבה אל-משפטיך בכל-עת : כא גערת זדים ארורים השגים ממצותיך : כב גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי : כג גם ישבו שרים בי נדברו עבדך ישיח בחקיך : כד גם-עדתיך שעשעי אנשי עצתי : כה דבקה לעפר נפשי חיני כדברך : כו דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך : כז דרך-פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך : כח דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך : כט דרך-שקר הסר ממני ותורתך חנני : ל דר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית