א אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני : ב כי-החה אזנו לי ובימי אקרא : ג אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא : ד ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי : ה חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם : ו שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע : ז שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי : ח כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי : ט אתהלך לפני יהוה בארצות החיים : י האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד : יא אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב : יב מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי : יג כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא : יד נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו : טו יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו : טז אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי : יז לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא : יח נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו : יט בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית