א לא לנו יהוה לא לנו כי-לשמך תן כבוד על-חסדך על-אמתך : ב למה יאמרו הגוים איהנא אלהיהם : ג ואלהינו בשמים כל אשר-חפץ עשה : ד עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם : ה פה-להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו : ו אזנים להם ולא ישמעו אף להם ולא יריחון : ז ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא-יהגו בגרונם : ח כמוהם יהיו עשיהם כל אשרבטח בהם : ט ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא : י בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא : יא יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא : יב יהוה זכרנו יברך יברך את-בית ישראל יברך את-בית אהרן : יג יברך יראי יהוה הקטנים עם-הגדלים : יד יסף יהוה עליכם עליכם ועל-בניכם : טו ברוכים אתם ליהוה עשה שמים וארץ : טז השמים שמים ליהוה והארץ נתן לבני-אדם : יז לא המתים יהללו-יה ולא כל-ירדי דומה : יח ואנחנו נברך יה מעתה ועד-עולם הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית