א בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לעז : ב היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו : ג הים ראה וינס הירדן ימב לאחור : ד ההרים רקדו כאילים גבעות כבני-צאן : ה מה-לך הים כי תנוס הירדן תמב לאחור : ו ההרים תרקדו כאילים גבעות כבני-צאן : ז מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב : ח ההפכי הצור אגם-מים חלמיש למעינו-מים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית