א הללו יה הללו עבדי יהוה הללו את-שם יהוה : ב יהי שם יהוה מברך מעתה ועד-עולם : ג ממזרח-שמש עד-מבואו מהלל שם יהוה : ד רם על-כל-גוים יהוה על השמים כבודו : ה מי כיהוה אלהינו המגביהי לשבת : ו המשפילי לראות בשמים ובארץ : ז מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון : ח להושיבי עם-נדיבים עם נדיבי עמו : ט מושיבי עקרת הבית אםהבנים שמחה הללו-יה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית