א הללו יה אודה יהוה בכל-לבב בסוד ישרים ועדה : ב גדלים מעשי יהוה דרושים לכלחפציהם : ג הוד-והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד : ד זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום יהוה : ה טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו : ו כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים : ז מעשי ידיו אמת ומשפט נאמנים כל-פקודיו : ח סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר : ט פדות שלח לעמו צוה-לעולם בריתו קדוש ונורא שמו : י ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל-עשיהם תהלתו עמדת לעד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית