א לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד-אשית איביך הדם לרגליך : ב מחה-עזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב איביך : ג עמך נדבת ביום חילך בהדרי-קדש מרחם משחר לך טל ילדתיך : ד נשבע יהוה ולא ינחם אתה-כהן לעולם על-דברתי מלכי-צדק : ה אדני עלימינך מחץ ביום-אפו מלכים : ו ידין בגוים מלא גויות מחץ ראש על-ארץ רבה : ז מנחל בדרך ישתה על-כן ירים ראש :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית