א הדו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד-צר : ג ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים : ד תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו : ה רעבים גם-צמאים נפשם בהם תתעחף : ו ויצעקו אל-יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם : ז וידריכם בדרך ישרה ללכת אל-עיר מושב : ח יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : ט כי-השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא-טוב : י ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל : יא כי-המרו אמרי-אל ועצת עליון נאצו : יב ויכנע בעמל לבם כשלו ואין עזר : יג ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם : יד יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק : טו יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : טז כי-שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע : יז אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו : יח כל-אכל תתעב נפשם ויגיעו עד-שערי מות : יט ויזעקו אל-יהוה בצר להם ממצקותיהם יושיעם : כ ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם : כא יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם : כב ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה : כג יורדי הים באניות עשי מלאכה במים רבים : כד המה ראו מעשי יהוה ונפלאותיו במצולה : כה ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו : כו יעלו שמים ירדו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית