א הללויה הודו ליהוה כי-טוב כי לעולם חסדו : ב מי ימלל גבורות יהוה ישמיע כל-תהלתו : ג אשרי שמרי משפט עשה צדקה בכל-עת : ד זכרני יהוה ברצון עמך פקדני בישועתך : ה לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם-נחלתך : ו חטאנו עם-אבותינו העוינו הרשענו : ז אבותינו במצרים לא-השכילו נפלאותיך לא זכרו את-רב חסדיך וימרו על-ים בים-סוף : ח ויושיעם למען שמו להודיע את-גבורתו : ט ויגער בים-סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר : י ויושיעם מיד שונא ויגאלם מיד אויב : יא ויכמו-מים צריהם אחד מהם לא נותר : יב ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו : יג מהרו שכחו מעשיו לא-חכו לעצתו : יד ויתאוו תאוה במדבר וינמו-אל בישימון : טו ויתן להם שאלתם וישלח רזון בנפשם : טז ויקנאו למשה במחנה לאהרן קדוש יהוה : יז תפתח-ארץ ותבלע דתן ותכס עלעדת אבירם : יח ותבער-אש בעדתם להבה תלהט רשעים : יט יעשו-עגל בחרב וישתחוו לממכה : כ וימירו את-כבודם בתבנית שור אכל עשב : כא שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים : כב נפלאות בארץ חם נוראות על-ים-סוף : כג ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית : כד וימאסו בארץ חמדה לא-האמינו לדברו : כה וירגנו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית