א הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו : ב שירו-לו זמרו-לו שיחו בכלנפלאותיו : ג התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה : ד דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד : ה זכרו נפלאותיו אשר-עשה מפתיו ומשפטי-פיו : ו זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו : ז הוא יהוה אלהינו בכל-הארץ משפטיו : ח זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף דור : ט אשר כרת את-אברהם ושבועתו לישחק : י ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם : יא לאמר לך אתן את-ארץ-כנען חבל נחלתכם : יב בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה : יג ויתהלכו מגוי אל-גוי מממלכה אל-עם אחר : יד לא-הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים : טו אל-תגעו במשיחי ולנביאי אל-תרעו : טז ויקרא רעב על-הארץ כל-מחה-לחם שבר : יז שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף : יח ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו : יט עדעת בא-דברו אמרת יהוה צרפתהו : כ שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו : כא שמו אדון לביתו ומשל בכל-קנינו : כב לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם : כג ויבא ישראל מצרים ויעקב גר בארץ-חם : כד ויפר את-עמו מאד ויעצמהו מצריו : כה הפך לבם לשנא עמו להתנכל בעבדיו : כו שלח משה עבדו אהרן אשר בחר-בו : כז שמו-בם דברי אתותיו ומפתים בארץ ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית