א ברכי נפשי את-יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת : ב עטה-אור כשלמה נוטה שמים כיריעה : ג המקרה במים עליותיו השם-עבים רכובו המהלך על-כנפי-רוח : ד עשה מלאכיו רוחות משרתיו אש להט : ה יסד-ארץ על-מכוניה בל-תמוט עולם ועד : ו תהום כלבוש כמיתו על-הרים יעמדו-מים : ז מן-גערתך ינוסון מן-קול רעמך יחפזון : ח יעלו הרים ירדו בקעות אל-מקום זה יסדת להם : ט גבול-שמת בל-יעברון בל-ישובון לכמות הארץ : י המשלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון : יא ישקו כל-חיתו שדי ישברו פראים צמאם : יב עליהם עוף-השמים ישכון מבין עפאים יתנו-קול : יג משקה הרים מעליותיו מפרי מעשיך תשבע הארץ : יד מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מןהארץ : טו ויין ישמח לבב-אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב-אנוש יסעד : טז ישבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשר נטע : יז אשר-שם צפרים יקננו חסידה ברושים ביתה : יח הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשפנים : יט עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו : כ תשתחשך ויהי לילה בו-תרמש כל-חיתו-יער : כא הכפירים שאגים לחרף ולבקש מאל אכלם : כב תזרח השמש יאספון ואל-מעונתם ירבצון : כג יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי-ערב : כד מה-רבו מעש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית