א לדוד ברכי נפשי את-יהוה וכל-קרבי את-שם קדשו : ב ברכי נפשי את-יהוה ואל-תשכחי כל-גמוליו : ג המלח לכל-עונכי הרפא לכל-תחלאיכי : ד הגואל משחת חייכי המעחרכי חסד ורחמים : ה המשביע בחוב עדיך תתחדש כנשר נעוריכי : ו עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל-עשוקים : ז יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו : ח רחום וחנון יהוה ארך אפים ורב-חסד : ט לא-לנצח יריב ולא לעולם יחור : י לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו : יא כי כגבה שמים על-הארץ גבר חסדו על-יראיו : יב כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את-פשעינו : יג כרחם אב על-בנים רחם יהוה על-יראיו : יד כי-הוא ידע יצרנו זכור כי-עפר אנחנו : טו אנוש כחציר ימיו כציץ השדה כן יציץ : טז כי רוח עברה-בו ואיננו ולא-יכירנו עוד מקומו : יז וחסד יהוה מעולם ועד-עולם על-יראיו וצדקתו לבני בנים : יח לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם : יט יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה : כ ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו : כא ברכו יהוה כל-צבאיו משרתיו עשי רצונו : כב ברכו יהוה כל-מעשיו בכל-מקמות ממשלתו ברכי נפשי את-יהוה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית