א לדוד מזמור חסד-ומשפט אשירה לך יהוה אזמרה : ב אשכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתם-לבבי בקרב ביתי : ג לא-אשית לנגד עיני דבר-בליעל עשה-סטים שנאתי לא ידבק בי : ד לבב עקש יסור ממני רע לא אדע : ה מלשני במתר רעהו אותו אצמית גבהעינים ורחב לבב אתו לא אוכל : ו עיני בנאמני-ארץ לשבת עמדי הלך בדרך תמים הוא ישרתני : ז לא-ישב בקרב ביתי עשה רמיה דבר שקרים לא-יכון לנגד עיני : ח לבקרים אצמית כל-רשעי-ארץ להכרית מעיר-יהוה כל-פעלי און :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית