א מזמור שירו ליהוה שיר חדש כי-נפלאות עשה הושיעה-לו ימינו וזרוע קדשו : ב הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו : ג זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל-אפסיארץ את ישועת אלהינו : ד הריעו ליהוה כל-הארץ פצחו ורננו וזמרו : ה זמרו ליהוה בכנור בכנור וקול זמרה : ו בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך יהוה : ז ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה : ח נהרות ימחאו-כף יחד הרים ירננו : ט לפני-יהוה כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים במישרים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית