א יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים : ב ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו : ג אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו : ד האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ : ה הרים כדונג נממו מלפני יהוה מלפני אדון כל-הארץ : ו הגידו השמים צדקו וראו כל-העמים כבודו : ז יבשו כל-עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו-לו כל-אלהים : ח שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה : ט כי-אתה יהוה עליון על-כל-הארץ מאד נעלית על-כל-אלהים : י אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם : יא אור זרע לצדיק ולישרי-לב שמחה : יב שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית