א שירו ליהוה שיר חדש שירו ליהוה כל-הארץ : ב שירו ליהוה ברכו שמו בשרו מיוםליום ישועתו : ג ספרו בגוים כבודו בכל-העמים נפלאותיו : ד כי גדול יהוה ומהלל מאד נורא הוא על-כל-אלהים : ה כי כל-אלהי העמים אלילים ויהוה שמים עשה : ו הוד-והדר לפניו עז ותפארת במקדשו : ז הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז : ח הבו ליהוה כבוד שמו שאו-מנחה ובאו לחצרותיו : ט השתחוו ליהוה בהדרת-קדש חילו מפניו כל-הארץ : י אמרו בגוים יהוה מלך אף-תכון תבל בל-תמוט ידין עמים במישרים : יא ישמחו השמים ותגל הארץ ירעם הים ומלאו : יב יעלז שדי וכל-אשר-בו אז ירננו כל-עצייער : יג לפני יהוה כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט-תבל בצדק ועמים באמונתו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית