א לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו : ב נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו : ג כי אל גדול יהוה ומלך גדול על-כל-אלהים : ד אשר בידו מחקרי-ארץ ותועפות הרים לו : ה אשר-לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו : ו באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני-יהוה עשנו : ז כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם-בקלו תשמעו : ח אל-תקשו לבבכם כמריבה כיום ממה במדבר : ט אשר נמוני אבותיכם בחנוני גם-ראו פעלי : י ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב הם והם לא-ידעו דרכי : יא אשר-נשבעתי באפי אם-יבאון אל-מנוחתי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית