א ישב בסתר עליון בצל שדי יתלונן : ב אמר ליהוה מחסי ומצודתי אלהי אבטח-בו : ג כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר הוות : ד באברתו יסך לך ותחת-כנפיו תחסה צנה וסחרה אמתו : ה לא-תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם : ו מדבר באפל יהלך מקטב ישוד צהרים : ז יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש : ח רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה : ט כי-אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך : י לא-תאנה אליך רעה ונגע לא-יקרב באהלך : יא כי מלאכיו יצוה-לך לשמרך בכל-דרכיך : יב על-כפים ישאונך פן-תגף באבן רגלך : יג על- שחל ופתן תדרך תרמס כפיר ותנין : יד כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי-ידע שמי : טו יקראני ואענהו עמו-אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו : טז ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית